امروز یکشنبه , ۱۱ آبان , ۱۳۹۹ شما در بزرگترین مرجع تخصصی کنکوری ها هستید.

بانک کتاب پایتخت

آخرین مطالب سايت

مطالب محبوب

977 بار ۵ام آذر ۱۳۹۵ جواد پزشکی , مطالب دانشگاهی بدون نظر

 

نحوه گزارش نویسی در پرستاری

 

پرستاری

 

 

شامل اهداف کلی:

۱ . ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺰارش
۲ . اﻫﺪاف ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ
۳ . روش ﻫﺎی ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ
۴ . ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﺤﯿﺢ
۵ . ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری
۶ . ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ

قطﺐ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز با ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ :
ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻟﻤﯽ / ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﯿﺮازی / ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺷﯿﻮا ﺣﯿﺪری / ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اروﻣﯿﻪ
ﻣﻬﻨﺎز ﺳﻨﺠﺮی / ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻬﺮان
ﻃﺮاح آﻣﻮزﺷﯽ :
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﯿﺮازی
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ : ۱ / ۱۱ /۱۳۸۸


اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس تلگرام اشترک در کلوب اشترک در فيس نما اشترک در تويتر اشترک در فيسبوک


دانلود باکس
برچسب ها

مطالب پيشنهادي

ديدگاه شما در مورد اين مطلب