امروز دوشنبه , ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ شما در بزرگترین مرجع تخصصی کنکوری ها هستید.

بانک کتاب پایتخت

آخرین مطالب سايت

مطالب محبوب

1,411 بار 11th آوریل 2014 جواد کارشناسی ارشد , منابع کنکور ارشد بدون نظر

 

منابع آزمون

کارشناسی ارشد

مجموعه زمین شناسی

 

زمین شناسی – چینه، رسوب و فسیل شناسی، نفت

 

زمین شناسی ایران

پوسته زمین ایران

موقعیت ایران در گذشته

عملکرد فازهای مختلف کوهزایی در ایران

گسلهای مهم ایران

اساس تقسیم بندی زمین شناسی ایران

تقسیم بندی زمین شناسی ایران

گرانیتها

پالئوزوئیک در ایران

 

سنگ شناسی و پترولوژی

تعاریف و واژه ها

منشاء ماگماها

تبلور ماگماها

وجود آب در ماگما

مراحل مختلف انجماد ماگماها

توده های نفوذی هم شیب با سنگ درونگیر

توده های نفوذی متقاطع با سنگ درونگیر

انواع مخروط آتشفشانی

دلیل تفاوت رنگ ماکروسکوبی سنگهای آتشفشانی قدیمی

روشهای رده بندی سنگهای آذرین و پترولوژی سنگهای آذرین

رده بندی کانی کیفی

رده بندی کانی کمی

رده بندی شیمیایی – کانی شناسی

رده بندی شیمیایی سنگهای آذرین

سنگهای آذرین کوارتزدار

سنگهای آذرین بدون کوارتز و فلدسپاتوئید

سنگهای آذرین دارای فلدسپات و فلدسپاتوئید

سنگهای آذرین اساسا فلدسپاتوئید

سنگهای آذرین اساسا فلدسپاتوئیددار

سنگهای اولترابازیک

لامپروفیرها

لامپروئیت ها

پترولوژی بخش ۱- مفاهیم بنیادی

سیستم تکی یا یگانه

سیستمهای دوتایی

سیستمهای سه تایی

تاثیر فشار بر روابط فازها

شناخت دگرگونی

تغیر و تبدیل در کانیها و سنگها

عوامل دگرگون ساز

فشارهای موثر در دگرگونی

زونهای دگرگونی

رشد کانیها

رشد پورفیروبلاستها

اقسام دگرگونی

اتومتامورفیسم

پاراژتز

درجات دگرگونی

رخساره های دگرگونی

 

زبان تخصصی

زمانها

الگوهای تائید و تصدیق

وجه مجهول

جملات سببی

جملات شرطی

نقل قول

اشکالات مخصوص در زبان انگلیسی

واژگان

درک مطلب

 

زمین شناسی نفت

توزیع جغرافیایی مناطق نفت خیز

سن زمین شناسی سنگهای مخزن نفت دار

تاریخچه اکتشاف نفت

سیالات زیر سطحی مثل آب و هیدروکربن

دمای زیر سطحی(Subsurface Temperature)

فشار زیر سطحی (Subsurfase pressure)

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی هیدروکربن ها

خواص شیمیایی نفت خام

تقسیم بندی نفت خام (Classification of Crude Oil)

معتبرترین تقسیم بندی تیسوت و ولته

تقسیم بندی نفت از نظر سنی

تقسیم بندی کروژن ها

ارتباط زایش هیدروکربن با عمق

محصولات بعدی کروژن، تشکیل نفت و گاز

سه مرحله اصلی تبدیل ماده آلی به نفت

تاثیر فعالیت های میکروبی

تجزیه بیوشیمیایی

مهاجرت هیدروکربن ها

مکانیسم مهاجرت نفت

انتشار، انباشته شدن نفت و جریان

فرآیند کمپکشن (Compaction)

مهاجرت ژانویه

انواع مهاجرت های ثانویه از لحاظ مسافت

مهاجرت و تجمع نفت و گاز

عوامل مهم در مهاجرت ثانویه

مکانیسم مهاجرت ثانویه

تجمع نفت درون مخازن

عوامل توقف نفت

مایعات درون مخازن نفت

انواع آب ها در مخازن نفت

پوش سنگ

سنگ مخزن ناهمگنی در مخازن

پتروگرافی ترکیبی

پارامترهایی که برای ویژگی هیدرولیکی مهم هستند

دیاژنز در محیط های دیاژنزی

انواع تخلخل اولیه

انواع تخلخل ثانویه

انواع اصلی تخلخل

روشهای اندازه گیری تخلخل

انواع تراوایی

مخازن ها

محیط های قاره ای

محیط های حد وسط

 

دیرینه شناسی

کلیات دیرینه شناسی

رده بندی موجودات زنده

قوانین نامگذاری

طریقه نامگذاری گونه ها

شرایط تشکیل انواع فسیل ها

موارد استفاده از فسیل ها

علل انقراض موجودات زنده در زمانهای مختلف زمین شناسی

تقسیم بندی کف دریا و محیط آبی

انواع موجودات دریایی

میکروپالئونتولوژی

روزن داران (فرامینیفرا)

تزئینات صدف

اکولوژی فرام ها

توصیف تعدادی از فرامینیفری شاخص پالئوزوئیک

کلیاتی درباره ی خانواده ی اربیتولینیده

مطالعه سیستماتیک فرامهای پلاژیک

خانواده هتروهلیسیده

خانواده گلوبرترونکانیده (کرتاسه بالا)

کلیاتی درباره ی خانواده ی نومولیتیده

خانواده ی دیسکوسیکلینیده

فرامینیفرهای پلاژیک سنوزوئیک

میکروفسیلهای پلاژیک سنوزوئیک

میکروفسیلهای غیر فرامینیفر

کالپیوتلیدها

الیگوستژینا (کسی اسفرها)

استراکودا

کنودونت ها

رادیولاریا

دیاتم ها

کوکولیتو فوریدا یا کوکولیتوفیسه آ

میکروپالئونتولوژی جلبک ها

پالینولوژی و پالینومرف ها

بریوزوآ

 

رسوب شناسی

ذرات رسوبی  تشکیل دهنده رسوب

تقسیم بندی سنگ های رسوبی

گروه اول ذرات رسوبی آواری

گروه دوم ذرات جامد شیمیایی وبیوشیمیایی

گروه سوم ذرات پیرو کلاستیکی یا آذر آواری

بافت یا تکستور رسوبی

طبقه بندی اندازه دانه های آواری بر حسب (Ø,mm )

روشهای اندازه گیری قطر دانه ها

اندازه گیری قلوه سنگها

انواع منحنی های گرانولومتری یا دانه بندی

فرمولهای اندازه گیری کچ شدگی

تشخیص محیط رسوبی

نامگذاری رسوبات بر اساس اندازه دانه ها

شکل دانه

عوامل موثر در مورفولوژی ذرات

آرایش دانه ها

مچوریتی بافتی در ماسه سنگ ها

بافت سنگ های آهکی

تخلخل

نفوذپذیری

 

چینه شناسی

تعریف علم چینه شناسی

هدف چینه شناسی

چینه و چینه بندی

سطح چینه بندی

اصول سه گانه ای که علم چینه شناسی بر آنها مبتنی است

رخساره

محیط های رسوبی و رخساره های حاصل از این محیط ها

محیط های قاره ای

محیط های حد وسط

محیط های دریایی

تقسیمات لیتورال

سکانس ها

تعیین سن سنگها

سطوح چینه بندی همراه با گسستگی رسوب گذاری

نقوش اولیه یا اصلی

نقوش حاصل از عملکرد امواج بدون دخالت جسم خارجی بر سطح چینه بندی

نقوش حاصل از عملکرد جریان ها بدون دخالت جسم خارجی

نقوش حاصل از جابجا شدن اجسام خارجی در امواج و جریانها

انرژی وزن رسوبات جدیدتر بر روی سطح چینه بندی قدیمی و نقش آن

انرژی حرارتی خورشید و اثر آن بر سطوح چینه بندی

نقش های زیستی

انواع گسستگیهای پر اهمیت

گسل ها

گسترش افقی واحدهای رسوبی

تقسیمات چینه شناسی

مشخصات یک واحد چینه

تقسیمات سنگی چینه شناسی

واحدهای زیستی  چینه ای

طبقه بندی تقسیمات زمانی چینه شناسی

طبقه بندی تقسیمات زمان زمین شناسی

بیوستراتیگرافی

 

 

 

زمین شناسی ایران

درون مزوزوئیک در ایران

چینه شناسی مزوزوئیک

دگرگونی و ماگماتیسم تریاس

ماگماتیسم و دگوگونی ژوراسیک

ماگماتیسم و گرگونی کرتاسه

چینه شناسی دوران سنوزوئیک در ایران

ماگماتیسم سنوزوئیک در ایران

دوره کواترنر ایران

کانسارهای کرومیت

کانسارهای آهن

کانسارهای مس

کانسارهای سرب و روی

کانسارهای فسفات

کانسارهای زغال سنگ

کانسارهای نفت

 

سنگ شناسی و پترولوژی

ساخت و بافت سنگهای دگرگونی و اقسام سنگهای دگرگونی

ترکیب شیمیایی

بافت و ساخت در سنگ های دگرگونی

انواع بلورها

اقسام فابریک ها

سری کریستالوبلاستی

شیستوزیته یا فابریک شیستی

فابریک گنیسی

اقسام سنگهای دگرگونی

انواع هورنفلس ها بر حسب سنگ مادر

سنگهای دگرگونی دینامیکی

انواع میلونیت ها

سنگهای دگرگونی درجات بسیار شدید

سنگهای غیر کربناته

سنگ شناسی رسوبی

رسیدگی (مچوریتی) بافتی

رسیدگی (مچوریتی) کانی شناسی

خرده سنگها

سنگ های آواری دانه متوسط

خصوصیات پتروگرافی و منشاء و محیط رسوبی و تکتونیکی انواع ماسه سنگ ها

سنگ های آواری دانه درشت

برش ها

سنگ های تخریبی دانه ریز (گل سنگ ها)

شیل ها

سنگ های شیمیایی و بیوشیمیایی غیر کربناته

شورابهای دریایی

محیط های دریایی

محیط های غیر دریایی یا قاره ای

سنگهای کربناته

اووئیدها

رده بندی سنگهای آهکی

طبقه بندی کولوان

دیاژنز سنگهای کربناتی

دولومیتی شدن

 

زبان تخصصی

درک مطلب تخصصی

عبارات و یا اصطلاحات فعلی

صفات مرکب

صفات مرکب با شکل ing افعال

Do. Make

مصدور کامل

مصدور استمراری

فرق Participle And Gerund

طرز تشخیص وجه وصفی از اسم فعل

 

زمین شناسی نفت

نفت گیرها و انواع تقسیم بندی نفت گیرها

نظریه ساختمانی

وجود گاز یا نفت در مخزن

توزیع نفت در داخل مخازن

نفت گیرهای ساختمانی

نفت گیرهای گسلی

نفت گیرهای مرکب

انواع نفت گیر بر حسب نوع گسل

نفت گیرهای چینه ای اولیه در رسوبات کربناته

ریف های جدید

عوامل موثر در شکل نهایی هسته دیاپیرنمکی

ترکیب گنبدها

تقسیم بندی گنبدهای نمکی

انواع مکانیسم نیروهای محرک مخازن هیدروکربنی  

بازیافت ثانویه و ازدیاد بازیافت نفت

آب روبی

تزریق آب در مخازن همگن

تزریق آب در مخازن هتروژن

تزریق گاز مخلوط نشدنی

تزریق گاز مخلوط شدنی

تزریق دی اکسید کربن

متدهای بازیافت حرارتی

تزریق دوره ای بخار

احتراق درجا

گرمایش الکتریکی و الکترومغناطیسی

ایجاد شکستگی با استفاده از انفجار هسته ای

استفاده از پلیمرها

پارامترهای کنترل کننده ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

الگوی چاه های تزریق

تاثیر ساختار منافذ مخزن بر روی ضریب بازیافت

مکانیسم محرکه مخازن

انواع روش های خارج کردن نفت

متد اکتشافی

سرمته

گل نگار

نقل سنجی

انواع لاکها

لاگ نوترون

لاگ Density

لاگ Sonic

لاگ شیب سنج

لاگ پتانسیل خود زا

لاگ پرتو گاما

نقشه ها و مقاطع عرضی متداول در زمین شناسی نفت 

انواع نقشه های زیر سطحی

مقاطع عرضی

 

دیرینه شناسی

شاخه اسفنج ها

طبقه بندی اسفنج ها

شبه اسفنج ها

اکولوژی اسفنج ها

استروماتوپوریدا

شاخه آرکئو سیاتا

شاخه نرم تنان

رده گاستروپودا (شکم پایان )

رده لامکی برانکیا

رده سفالوپوا یا سرپایان

شاخه بازو پایان

شاخه بند پایان

شاخه خارپوستان

زیر شاخه آستروزوآ

 

رسوب شناسی

فرایندهای رسوبی

معادله برنولی

فرایندهای حمل و نقل و رسوبگذاری

طرز تشکیل جریانهای تور بیدایتی

رسوبگذاری ذرات معلق

در محیط های رسوبی Eh وpH

هوازدگی

ساختمانهای رسوبی

ساختمانهای رسوبی اولیه

ساختمان های رسوبی اولیه فیزیکی

لایه یا طبقه

ساختمانهای درون لایه

علائم سطح لایه

علائم سطح زیرین لایه

ساختمانهای تغییر شکل یلفته

ساختمانهای رسوبی ثانویه

ساختمانهای رسوبی اولیه فیزیکی

آنالیز جریانهای قدیمه

دیاگرام گل سرخی

روش ترسیمی

تعاریف

 

چینه شناسی

نشانه های تشخیص نا پیوستگی ها

نشانه های تشخیص نا پیوستگی ها از گسله ها

انواع رخساره های کربناته و ساختمانهای حاصل از آنها

دریاچه های جزر و مدی

ساختمانهای ریفی

طبقه بندی ریفها

شرایط اقلیمی خشک

خلاصه ای از حوادث و فرایندهای کاربردی چینه نگاری

حد و مرز دورانها

پالئو مگنتیسم

بررسی چینه شناسی دوران زمین شناسی

از نظر چینه شناسی

از نظر کوه زایی

دوران پالئوزوئیک

بررسی چینه شناسی دوران دوم وسوم

مزوزوئیک

کوهزایی دوران دوم

سیستم های دوران دوم

کرتاسه

دوران سنوزوئیک

 

 

زمین شناسی – مهندسی – آب شناسی

 

زمین شناسی ایران

پوسته زمین ایران

موقعیت ایران در گذشته

عملکرد فازهای مختلف کوهزایی در ایران

گسلهای مهم ایران

اساس تقسیم بندی زمین شناسی ایران

تقسیم بندی زمین شناسی زاگرس از نظر اشتوکلین

گرانیتها

پالئوزوئیک درایران

 

سنگ شناسی و پترولوژی

تعارف و واژه ها

منشاء ماگماها

تبلور ماگماها

وجود آب در ماگما

مراحل مختلف انجماد ماگماها

توده های نفوذی هم شیب باسنگ درونگیر

توده های نفوذی متقاطع  شیب باسنگ درونگیر

انواع مخروط آتشفشانی

دلیل تفاوت رنگ ماکروسکوپی سنگهای آتشفشانی قدیمی

روشهای رده بندی سنگهای آذرین و پترولوژی سنگهای آذرین

رده بندی کانی شناسی کیفی

رده بندی کانی شناسی کمی

رده بندی شیمیایی – کانی شناسی

رده بندی شیمیایی سنگهای آذرین

سنگهای آذرین کوارتز دار

سنگهای آذرین بدون کوارتز و فلدسپا توئید

سنگهای آذرین اساسا فلدسپا توئید دار

سنگهای اولترابازیک

لامپروفیرها

لامپروئیت ها

پترولوژی بخش ۱- مفاهیم بنیادی

بخش دوم – سیستم تکی یا یگانه

بخش سوم – سیستمهای دوتایی

بخش چهارم – سیستمهای سه تایی

بخش پنجم – تاثیر فشار بر روابط فازها

شناخت د گرگونی

تغییر و تبدیل در کانیها و سنگها

عوامل دگرگون ساز

فشارهای موثر در دگرگونی

زونهای دگرگونی

رشد کانیها

رشد پورفیرو پلاست ها

اقسام دگرگونی

اتو متا مورفیسم

پاراژانز

درجات دگرگونی

رخساره های دگرگونی

 

زبان تخصصی

زمانها

الگوهای تایید و تصدیق

وجه مجهول

جملات سببی

جملات شرطی

نقل قول

اشکالات مخصوص در زبان انگلیسی

واژگان

درک مطلب

 

زمین شناسی ساختمانی

استرس

انواع تنش و علامت مولفه های تنش و واحدهای تنش

تنش های اصلی

حالات مختلف میدان تنش

مولفه های تنش در یک بعد (تنش یک محوره )

مولفه های تنش دردو بعد (تنش صفحه ای )

مولفه های تنش در سه بعد ( تنش سه محوره )

بیضوی تنش

تغییر شکل

اندازه گیری تغییر شکل

اندازه گیری تغییر شکل طولی با استفاده از دایره موهر

پارامترهای زاویه ای تغییر شکل

اندازه گیری تغییر شکل برش در براکیوپودها و اسپریفرها

تغییر شکل غیر همگن

بیضوی تغییر شکل

ساخت های ایجاد شده در مرز

حالت برش محض

حالت برش ساده

استفاده از بیضوی تغییر شکل در تعیین ساز و کار گسل

چین

طبقه بندی چین ها

سیستم چینها

عوامل موثر بر طول موج چین خوردگی

نحوه تشکیل چینها

ساختهای دیگر مرتبط با چین خوردگی

نمایش چین ها

قانون V

 

آب شناسی

کلیات

اهمیت استفاده از آبهای زیر زمینی

منشاء آبهای زیر زمینی

خصوصیات سنگ شناسی مخزن آب زیرزمینی

توزیع آب در زیر زمین

منطقه تهویه

منطقه اشباع

سفره آبهای زیرزمینی

انواع سفره

آبدهی مجاز

حرکت آب زیر زمینی

قانون دارسی

ردیابی حرکت آبهای زیر زمینی

تعیین سن آب

ضریب قابلیت انتقال

نقشه های ترازآب زیر زمینی

حل چند مسئله با کمک قانون دارسی

هیدرولیک چاه ها (جریان آب از سفره به چاه )

معادلات جریان شعاعی در اطراف چاه ها

رژیم دائم

رژیم موقت

جریان چاه در نزدیک یک رودخانه

جریان چاه در نزدیک لایه های غیر قابل نفوذ

سیستم های چند چاهی

افت چاه

اندازه گیری ضرایب هیدرو دینامیکی

چاه های مشاهده ای

روش های اندازه گیری ضرایب هیدرو دینامیک در سفره های تحت فشار

روش استفاده از آزمایش برگشت یا جبران

آب در زمین و لایه های آبدار

چگالی ظاهری

نگهداشت ویژه (SR )

سطح ایستایی

ضریب ذخیره یک لایه آبدار

آبدهی مجاز یا برداشت قابل اطمینان

  سطح ایستایی ، سفره آب زیر زمینی

منطقه تبخیر و تعریق

مخزن تاخیری

خصوصیات سنگها از نظر آبداربودن

قانون دارسی ابتدایی

نقشه های ایزو پیز

مساله

انتشار هیدرو دینامیک

مدول بالک

عوامل دیگر موثر در نفوذ پذیری

فرضیات دو پویی

قانون پیوستگی

هیدرو گراف

مطالعات خصوصیات هیدرولیکی چاه ها

اندازه گیری ضریب آب گذری و ضریب ذخیره ( آزمون پمپاژ )

چاه های ناقص

 

زمین شناسی مهندسی

مکانیک خاک

روابط وزنی و حجمی

دانه بندی

حدود آتر برگ

ساختمان خاک

تراکم و دانسیته نسبی

آب در خاک

تحکیم و نشست خاک

تنش در خاک و مقاومت برشی خاکها

دوایر مور

تعیین پارامترهای مقاومت برشی با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی

تنش در خاک 

تعیین ضریب الاستیسیته

ویژگی های اندکس سنگها

ویژگی های مکانیکی سنگها

رده بندی مهندسی سنگ بکر

رده بندی مهندسی توده سنگ

سنگها در کاربردهای مهندسی

 

دیرینه شناسی

کلیات دیرینه شناسی

رده بندی موجودات زنده

قوانین نامگذاری

طریقه نامگذاری گونه ها

شرایط تشکیل انواع فسیلها

موارد استفاده از فسیلها

علل انقراض موجودات زنده در زمانهای مختلف زمین شناسی

تقسیم بندی کف دریا و محیط آبی

انواع موجودات دریایی

میکرو پالئو نتولوژی

روزن داران ( فرامینیفرا )

تزئینات صدف

اکولوژی فرام ها

توصیف تعدادی از فرامینیفری شاخص پالئوزوئیک

کلیاتی درباره خانواده اربیتولینیده

مطالعه سیستماتیک فرامهای پلاژیک

خانواده هترو هلیسیده

خانواده گلوبوتر نکانیده (کرتاسه بالا )

کلیاتی درباره خانواده نومولیتیده

خانواده دیسکوسیکلینیده

فرامینیفرهای پلاژیک سنوزوئیک

میکروفسیلهای غیر فرامینیفر

کالپیونلیدها

الیگوستژینا (کلسی اسفرها)

استراکودا

کنودونت ها

داریولاریا

دیاتم ها

کوکولیتو فوریدا یا کوکولیتوفیسه آ

میکروپالئونتولوژی جلبک ها

پالینولوژی و پالینومرف ها

بریوزوآ

 

 

زبان تخصصی

درک مطلب تخصصی

عبارات و یا اصطلاحات فعلی

صفات مرکب

صفات مرکب با شکل ing افعال

Do.make

مصدر کامل

مصدر استمراری

فوق Participle And Gerund

طرز تشخیص وجه وصفی از اسم فعل

 

سنگ شناسی و پترولوژی

ساخت و بافت سنگهای دگرگونی و اقسام سنگهای دگرگونی

ترکیب شیمیایی

بافت و ساخت در سنگ های دگرگونی

انواع بلورها

اقسام فابریک ها

سری کریستالوبلاستی

شیستوزیته یا فابریک شیستی

فابریک گنیسی

اقسام سنگهای دگرگونی

انواع هورنفلس ها بر حسب سنگ مادر

سنگهای دگرگونی دینامیکی

انواع میلونیت ها

سنگهای دگرگونی درجات بسیار شدید

سنگهای غیر کربناته

سنگ شناسی رسوبی

رسیدگی (مچوریتی ) بافتی

رسیدگی (مچوریتی) کانی شناسی

خرده سنگها

سنگ های آواری دانه متوسط

خصوصیات پتروگرافی و منشاء و محیط رسوبی و تکتونیکی انواع ماسه سنگ ها

سنگ های آواری دانه درشت

برش ها

سنگ های تخریبی دانه ریز (گل سنگ ها)

شیل ها

سنگ های شیمیایی و بیوشیمیایی غیر کربناته

شورابهای دریایی

محیط های دریایی

محیط های غیر دریایی یا قاره ای

سنگهای کربناته

اووئیدها

رده بندی سنگهای آهکی

طبقه بندی کولوان

دیاژنز سنگهای کربناتی

دولومیتی شدن

 

زمین شناسی ایران

دوران مزوزوئیک در ایران

چینه شناسی مزوزوئیک

دگرگونی و ماگماتیسم تریاس

ماگماتیسم و دگرگونی ژوراسیک

ماگماتیسم و دگرگونی ژوراسیک

ماگماتیسم و دگرگونی کرتاسه

چینه شناسی دوران سنوزوئیک در ایران

ماگماتیسم سنوزوئیک در ایران

دوره کواترنر ایران

کانسارهای کرومیت

کانسارهای آهن

کانسارهای مس

کانسارهای سرب وروی

کانسارهای زغال سنگ

کانسارهای نفت

 

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناختی ساختمانی و تکتونیک

تقسیم بندی گسله ها

مشخصات انواع گسل ها

ارتباط زمین لرزه با نوع گسل

اصطلاحات و پدیده های مرتبط با گسل

دگر ریختی فرادیواره تراست ها

شکستگیها مرتبط مرتبط با مناطق گسلی

طرز تشخیص ساز و کار گسل با استفاده از لایه های و نقشه

ساخت های دو بعدی

ساخت های یک بعدی

ساخت های میله ای یاستون ها

ساخت سایه فشاری یا حاشیه فشاری

رابطه ساخت های خطی با چین خوردگی ها

درزها

طبقه بندی درزه ها

تحلیل دینامیکی درزه ها

مکانیسم ایجاد درزه ها

رگه Vein

مکانیزم نفوذ مواد آذرین

نا پیوستگی ها

نشانه های تشخیص ناپیوستگی ها

محاسبه ضخامت و عمق لایه

روش محاسبه ای تعیین عمق لایه

جدایش قاره ها

گسترش بستر اقیانوس ها

فرضیه انبساط زمین

پیدایش زمین ساخت ورقه ای

نظریه زمین ناودیس

چرخه ویلسون

پوسته

گوشته

هسته

ایتوسفر و استنوسفر

ایزوستازی

شواهد زمین شناسی جدایش قاره ها

شناخت آب و هوای دیرینه

شواهد دیرینه شناسی

مغناطیس دیرینه

مقاومت ترادیسی

نیروی مکش گودال

سنگ شناسی پشته های اقیانوسی

گسل های ترادیسی و تراگذر

گسل های امتداد لغز قاره ای

پوستگاه سه گانه

ریخت شناسی عمومی مناطق فرورانش

درازگودال های اقیانوسی

فعالیت های آذرین درونی و بیرونی

اشاره به زمین ساخت زاگرس

 

زمین شناسی مهندسی

عوامل موثر در ناپایداری دامنه ها

انواع گسیختگی ای دامنه ای

تحلیل پایداری شیبها

کنترل و پایداری سازی شیبها

شناسایی منطقه ای

اکتشافات زمین

نقشه های زمین شناسی مهندسی

طرحهای سد سازی

طرح های راه سازی

ابنیه مهندسی

بهسازی زمین

طرحهای پی سازی

مقدمه ژئوفیزیک

انواع روش های ژئوفیزیکی

روش مقاومت الکتریکی

لرزه شناسی

 

آب شناسی

راههای بهره برداری از آبهای زیرزمینی

توسعه چاه

چشمه ها

آزمایش افت و آب دهی یا پلکانی

کیفیت آبهای زیر زمینی

خصوصیات فیزیکی آبهای زیر زمینی

نفوذ آب شور در لایه های آبدار ساحلی

 

دیرینه شناسی

کلیات دیرینه شناسی

رده بندی موجودات زنده

قوانین نامگذاری

 

طریقه نامگذاری گونه ها

شرایط تشکیل انواع فسیلها

موارد استفاده از فسیلها

علل انقراض موجودات زنده در زمانهای مختلف زمین شناسی

تقسیم بندی کف دریا و محیط آبی

انواع موجودات دریایی

میکروپالئونتولوژی

روزن داران ( فرامینیفرا )

تزئینات صدف

اکولوژی فرام ها

توصیف تعدادی از فرامینیفری شاخص پالئوزوئیک

کلیاتی درباره ی خانواده ی اربیتولینیده

مطالعه سیستماتیک فرامهای پلاژیک

خانواده هترو هلیسیده

خانواده گلوبوتر نکانیده (کرتاسه بالا )

کلیاتی درباره ی خانواده ی نومولیتیده

خانواده ی دیسکوسیکلینیده

فرامینیفرهای پلاژیک سنوزوئیک

میکروفسیلهای غیر فرامینیفر

کالپیونلیدها

الگوستژینا (کلسی اسفرها)

استراکودا

کنودونت ها

رادیولاریا

دیاتم ها

کوکولیتو فوریدا یا کوکولیتوفیسه آ

میکروپالئونتولوژی جلبک ها

پالینولوژی و پالینومرف ها

بریوزوآ

شاخه اسفنج ها

طبقه بندی اسفنج ها

شبه اسفنج ها

اکولوژی اسفنج ها

استروماتوپوریدا

شاخه آرکئوسیاتا

شاخه نرم تنان

رده گاستروپودا (شکم پایان)

رده لامی برانکیا

رده سفالوپودا یا سرپایان

شاخه بازوپایان

شاخه خارپوستان

زیر شاخه آستروزوآ

 

 

 

 

زمین شناسی – اقتصادی، پترولوژی ، تکتونیک

 

زمین شناسی ایران

پوسته زمین ایران

موقعیت ایران در گذشته

عملکرد فازهای مختلف کوهزایی در ایران

گسلهای مهم ایران

اساس تقسیم بندی زمین شناسی ایران

تقسیم بندی زمین شناسی زاگرس از نظر اشتوکلین

گرانیتها

پالئوزوئیک در ایران

 

سنگ شناسی و پترولوژی

تعاریف و واژه ها

منشاء ماگماها

تبلور ماگماها

وجود آب در ماگماها 

مراحل مختلف انجماد ماگماها

توده های نفوذی هم شیب با سنگ درونگیر

توده های نفوذی متقاطع با سنگ درونگیر

انواع مخروط آتشفشانی

دلیل تفاوت رنگ ماکروسکوپی سنگهای آتشفشانی قدیمی

روشهای رده بندی سنگهای آذرین و پترولوژی سنگهای آذرین

رده بندی کانی شناسی کیفی

رده بندی کانی شناسی کمی

رده بندی شیمیایی – کانی شناسی

رده بندی شیمیایی سنگهای آذرین

سنگهای آذرین کوارتزدار

سنگهای آذرین بدون کوارتز و فلدسپاتوئید

سنگهای آذرین دارای فلدسپات و فلدسپاتوئید

سنگهای آذرین اساسا فلدسپاتوئیددار

سنگهای اولترا بازیک

لامپروفیرها

لامپروتیت ها

پترولوژی بخش ۱- مفاهیم بنیادی

سیستم تکی یا یگانه

سیستم های دوتایی

سیستم های سه تایی

تاثیر فشار بر روابط فازها

شناخت دگرگونی

تغیر و تبدیل در کانیها و سنگها

عوامل دگرگون ساز

فشارهای موثر در دگرگونی

زونهای دگرگونی

رشد کانیها

رشد پورفیروبلاستها

اقسام دگرگونی

اتومتامورفیسم

پاراژنز

درجات دگرگونی

رخساره های دگرگونی

 

زبان تخصصی

زمانها

الگوهای تائید و تصدیق

وجه مجهول

جملات سببی

جملات شرطی

نقل قول

اشکالات مخصوص در زبان انگلیسی

واژگان

درک مطلب

 

زمین شناسی ساختمانی

استرس

انواع تنش و علامت مولفه های تنش و واحدهای تنش

تنش های اصلی

حالات مختلف میدان تنش

مولفه های تنش در یک بعد (تنش یک محوره)

مولفه های تنش در دو بعد (تنش صفحه ای)

مولفه های تنش در سه بعد (تنش سه محوره)

بیضوی تنش

تغییر شکل

اندازه گیری تغییر شکل

اندازه گیری تغییر شکل طولی با استفاده از دایره موهر

پارامترهای زاویه ای تغییر شکل

اندازه گیری تغییر شکل برش در براکیوپودها و اسپریفرها

تغییر شکل غیر همگن

بیضوی تغییر شکل

ساخت های ایجاد شده در مرز

حالت برش محض

حالت برش ساده

استفاده از بیضوی تغییر شکل در تعیین ساز وکار گسل

چین

طبقه بندی چین ها

سیستم چین ها

عوامل موثر بر طول موج چین خوردگی

نحوه تشکیل چین ها

ساختهای دیگر مرتبط با چین خوردگی

نمایش چین ها

 قانون V

 

چینه شناسی

تعریف علم چینه شناسی

هدف چینه شناسی

چینه و چینه بندی

سطح چینه بندی

اصول سه گانه ای که علم چینه شناسی بر آن مبتنی است

رخساره

محیط های رسوبی و رخساره های حاصل از این محیط ها

انواع محیط های قاره ای

محیط های حد واسط

محیط های دریایی

تقسیمات لیتورال

انواع سکانس ها

تعیین سن سنگها

سطوح چینه بندی همراه با گسستگی رسوب گذاری

نقوش اولیه یا اصلی

نقوش حاصل از عملکرد امواج بدون دخالت جسم خارجی بر سطح چینه بندی

نقوش حاصل از عملکرد جریانها بدون دخالت جسم خارجی

نقوش حاصل از جابجا شدن اجسام خارجی در امواج و جریانها

انرژی وزن رسوبات جدیدتر به روی سطح چینه بندی قدیمی و نقش آنها

انرژی حرارتی خورشید و اثر آن بر سطوح چینه بندی

نقش های زیستی

انواع گسستگیهای پر اهمیت

گسل ها

گسترش افقی واحدهای رسوبی

تقسیمات چینه شناسی

مشخصات یک واحد چینه شناسی

تقسیمات سنگی چینه شناسی

واحدهای زیستی چینه ای

طبقه بندی تقسیمات زمانی چینه شناسی

طبقه بندی تقسیمات زمان چینه شناسی

بیوستراتیگرافی

 

زمین شناسی اقتصادی

تعاریف و واژه های مربوطه

کانی ها

مراحل معدن کاری

رده بندی مواد معدنی

اشکال مهم ذخایر معدنی

انواع سنگ میزبان

کانسارهای هوازده

ذخایر ایزو متریک

ذخایر صفحه ای

کنترل کننده های ساختمانی

کنترل کننده های شیمیایی

بافت و ساخت ذخایر معدنی

بافتهای اولیه

بافت ثانویه

نحوه تشکیل ذخایر معدنی

منشاء سیالات کانه دار

نحوه مهاجرت سیال کانه دار

نحوه ته نشینی مواد معدنی

کاهش درجه حرارت و فشار

ساختمانهای مناسب جهت تشکیل ذخایر

ایزوتوپهای پایدار و انکلوزیونهای سیال

روش محاسبه ایزوتوپهای اکسیژن و هیدروژن

عوامل موثر در تغییر ترکیب ایزوتوپی گوگرد

عوامل موثر در شدت و گسترش آلتراسیون

کانسارها و ارتباط آنها با تکتونیک صفحه ای

 

ژئوشیمی

زمین در ارتباط باکیهان

نظریه ای پیرامون تشکیل جهان

تشکیل منظومه  شمسی

منظومه شمسی

نظریاتی پیرامون منشاء منظومه شمسی

محدودیتهای موجود در روش طیف نگاری و خورشیدی

سیارات اصلی

شهاب سنگها

آئرولیت ها

آکندریت

قوانین موجود در فراوانی عناصر

نظریاتی پیرامون منشاء عناصر

داده های لرزه ای درون زمین

چگالی درون زمین

توصیف ساختمانی جبه از نظر پولن

ساختارهای درونی زمین

ساختار منطقه ای زمین

ترکیب شیمیایی پوسته زمین

ترکیب شیمیایی تمام زمین

تفریق اولیه عناصر

عوامل موثر در توزیع عناصر ( تفریق اولیه عناصر )

طبقه بندی ژئو شیمیایی عناصر – ماهیت ژئو شیمیایی

تاریخ پیش زمین شناسی زمین

علت تفاوت ترکیب بین سیارات با توجه به تشکیل از منشاء مشابه (  خورشید )

عقاید مختلف در تشکیل پوسته

ترمودینامیک و شیمی بلورها

حالات ماده

حالات بلورین واصول ساختار بلوری

ساختمان سیلیکاتها

انرژی شبکه بلورها

ایزومورفیسم

جایگزینی اتمی

پلی موفیسم ( چند شکلی )

تقسیم بندی فلدسپات ها

فلدسپاتوئیدها

تبلور ماگما

عوامل موثر در سرنوشت یک عنصر ماگما


اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس تلگرام اشترک در کلوب اشترک در فيس نما اشترک در تويتر اشترک در فيسبوک

برچسب ها

مطالب پيشنهادي

ديدگاه شما در مورد اين مطلب